Odlehčovací služba


Poslání

Posláním OS je poskytnutí podpory a pomoci seniorům, kteří žijí v jejich přirozeném sociálním prostředí za pomoci rodiny či terénní pečovatelské služby a kteří potřebují využít OS z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu, zotavení po propuštění z nemocnice nebo z důvodu nepřítomnosti pečující osoby v přirozeném sociálním prostředí seniora a tím pečující osobu dočasně zastoupit a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek, obnovu sil a vyřízení osobních záležitostí.


Cíle


1) Podporovat uživatele k dosažení největší možné míry soběstačnosti.

2) Podílet se na aktivním životě s přihlédnutím k individuálním potřebám a zájmům uživatelů.

3) Podporovat sociální vazby uživatele a vztahy mezi rodinou a vrstevníky.

4) Poskytnout přiměřenou pomoc a podporu pečujícím rodinám po nezbytnou dobu zajištění péče o jejich příbuzného.


Cílová skupina


Senioři starší 55 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a žijí na území města Mělníka, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí


Rozsah poskytované sociální služby


Pobytová sociální služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.


Zásady


1) Respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup
ke všem uživatelům
– soběstačnost a důstojnost uživatele musí být vždy podporovány

2) Individuální přístup– služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů

3) Svobodné rozhodování – uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení

4) Uživatel musí být akceptována uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi

5) Profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům
na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni

6) Podpora uživatele služby do výše jeho postižení– nedělat za uživatele to, co by zvládl sám, nesnímat z uživatelů odpovědnost za vlastní život, podpora jejich soběstačnosti

[nahoru]