Domov Vážka – Jednání se zájemcem

Postup zájemce o zahájení poskytování sociální služby

 

Jednání se zájemcem o službu je zpravidla prvním krokem k navázání dobrého vztahu a budoucí spolupráce mezi zájemcem a poskytovatelem sociální služby. Jednání se na jedné straně účastní sociální pracovník a na straně druhé se účastní jednání vždy zájemce o službu, případně jeho opatrovník nebo zájemci osoba blízká. Tato osoba blízká je velmi důležitá zejména tehdy, pokud jsou rozhodovací schopnosti zájemce o službu objektivně sníženy nebo je zájemce např. smyslově postižen (porucha zraku, sluchu aj.), nebo má obavy z jednání s cizí osobou, kterou pouští do svého soukromí. Důkladná znalost zájemce o službu, která je základem pro poskytnutí dostatečného množství informací vede k vzájemné důvěře.

 

Jak si podat žádost?


Žádost si můžete vyzvednout osobně u sociální pracovnice, na recepci Centra seniorů Mělník nebo je k dispozici ke stažení  v sekci Přílohy. Součástí žádosti je Vyjádření lékaře od praktického lékaře a Lékařský posudek. Rovněž tyto dokumenty jsou k dispozici
v sekci Přílohy.

Žádost je nutné čitelně vyplnit, vlastnoručně podepsat (žadatel/opatrovník/zástupce) a odeslat na adresu domova seniorů nebo přinést osobně. Pro podrobnější informace je možné si domluvit osobní schůzku se sociální pracovnicí příslušného domova.

 

Kontakt:

Centrum seniorů Mělník
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník
Tel.: 315 630 040 (recepce)


Mirka Kučabová, DiS.

Sociální pracovnice Domova Vážka

Tel: 315 630 040
GSM: 734 442 733
e-mail: m.kucabova@ssmm.cz


Kontaktní formulář (zaslání dotazu sociální pracovnici)

 

V okamžiku zaevidování žádosti je zájemce považován za žadatele o naše služby a je o této skutečnosti písemně informován příslušnou sociální pracovnicí, a to na adresu, která je uvedena v žádosti. O přijetí do našeho domova rozhoduje Poradní tým CSM, který se schází zpravidla 1x týdně.

Sociální pracovník poskytne při prvním kontaktu, který může být telefonický, osobní nebo písemný, základní informace, zodpoví dotazy a v případě trvajícího zájmu o zahájení sociální pobytové služby dohodne se zájemcem schůzku v jeho přirozeném prostředí.

 

Sociální šetření:

Sociální šetření probíhá v přirozeném domácím prostředí seniora, vy výjimečných případech je možné schůzku domluvit na jiném místě (např. nemocnice apod.). Sociální pracovnice centra seniorů při sociálním šetření hodnotí míru soběstačnosti žadatele a jeho nepříznivou sociální situaci. V případě, že se jedná o osobu, která spadá do cílové skupiny poskytované služby, sociální pracovník domluví s žadatelem o službu cíle vzájemné spolupráce, které zavedením služby sleduje rozsah péče.

[nahoru]