Domov pro seniory se zvláštním režimem Vážka


Poslání

Posláním DV  je poskytování individuálně zaměřené pobytové sociální služby osobám s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí a zajistit jim důstojné stáří a vytvářet vstřícné, klidné a bezpečné prostředí.

 

Služba je poskytována uživatelům, kteří jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a mají sníženou soběstačnost v základních životních schopnostech a potřebují soustavnou péči a dohled, které jim nemohou být poskytnuty v jejich přirozeném prostředí členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými terénními službami.


Cíle

1) Podporovat uživatele k dosažení největší možné míry soběstačnosti.

2) Podílet se na aktivním životě s přihlédnutím k individuálním potřebám a zájmům uživatelů.

3) Podporovat sociální vazby uživatele a vztahy mezi rodinou a vrstevníky.


Cílová skupina

Cílovou skupinou Domova se zvláštním režimem Vážka jsou osoby od 55-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou, nebo jinými typy demencí, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou péči jiné fyzické osoby. Preferovány jsou především zájemci o pobytovou sociální službu s trvalým bydlištěm na Mělníku a s trvalým bydlištěm ze spádových oblastí regionu Mělník.

 

Rozsah poskytované sociální služby

Pobytová sociální služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.


Zásady


1) Respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup
ke všem uživatelům
– soběstačnost a důstojnost uživatele musí být vždy podporovány

2) Individuální přístup– služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů

3) Svobodné rozhodování – uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení

4) Uživatel musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi

5) Profesionalita poskytovaných služeb– všichni pracovníci odpovídají požadavkům
na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni

6) Podpora uživatele služby do výše jeho postižení– nedělat za uživatele to, co by zvládl sám, nesnímat z uživatelů odpovědnost za vlastní život, podpora jejich soběstačnosti

[nahoru]