Domov pro seniory Ludmila


Poslání

Posláním DL je poskytování celoroční pobytové sociální služby osobám, které nemohou
z důvodu snížené soběstačnosti a nepříznivé sociální situace, žít ve svém domácím prostředí ani s podporou rodiny a terénní pečovatelské služby.

Služby, které DL poskytuje, umožňují prožít důstojně aktivní stáří dle potřeb a schopností uživatelů v prostředí plném podpory a porozumění a v co nejvyšší míře udržet stávající schopnosti uživatelů a zapojit je do běžného života
ve společnosti.


Cíle

1) Podporovat uživatele k dosažení největší možné míry soběstačnosti.

2) Podílet se na aktivním životě s přihlédnutím k individuálním potřebám a zájmům uživatelů.

3) Podporovat sociální vazby uživatele a vztahy mezi rodinou a vrstevníky.


Cílová skupina

DL je určen osobám starším 65 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo změn zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Preferováni jsou především zájemci o pobytovou sociální službu s trvalým bydlištěm na Mělníku a s trvalým bydlištěm ze spádových oblastí regionu Mělník.

 

Rozsah poskytované sociální služby

Pobytová sociální služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.


Zásady


1) Respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup
ke všem uživatelům
– soběstačnost a důstojnost uživatele musí být vždy podporovány

2) Individuální přístup– služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatelů

3) Svobodné rozhodování – uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení

4) Uživatel musí být akceptována uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi

5) Profesionalita poskytovaných služeb– všichni pracovníci odpovídají požadavkům
na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni

6) Podpora uživatele služby do výše jeho postižení– nedělat za uživatele to, co by zvládl sám, nesnímat z uživatelů odpovědnost za vlastní život, podpora jejich soběstačnosti

[nahoru]