Sendolino


Služba je určena občanům města Mělníka a spádových obcí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního postižení a potřebují si především zajistit dopravu k lékaři, na úřady, na nákupy v případě, že nemohou volit jiný způsob dopravy či potřebují zajistit doprovod.


Cílová skupina:

Senioři nad 65 let
Občané se zdravotním postižením bez omezení věku
Doprovod výše zmiňovaných skupin obyvatel


Místo a čas poskytování služby:

Služba je poskytována výhradně v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod. (případně podle dohody) na základě telefonické dohody, potvrzené poskytovatelem, za úhradu dle platného ceníku.


Přepravní podmínky:

Službu je možné objednat pouze na termíny, které dosud nejsou obsazeny. Informaci o volných a obsazených termínech může zájemce o využití služby zjistit v pracovních dnech od 6:30 do 19:00 hod. na telefonním čísle +420  733 188 888, nebo osobně v recepci sociální služby Centrum seniorů Mělník, Domov Penzion, Fügnerova 3523.

Zákazník může využít doprovod řidiče Sendolina do místa určení. Pokud tomu nebrání v pořadí další sjednaná doprava, může si zákazník vyžádat vyčkání vozidla na jeho návrat a nástup na zpáteční cestu.

Řidič i zákazník či společně přepravované osoby musí dodržovat pravidla silničního provozu i slušného chování, dbát pokynu řidiče, ve vozidle nesmí konzumovat jídla ani nápoje.


Přednost jízdy automobilem poskytovatele mají uživatelé terénní pečovatelské služby či  pobytových služeb Centra seniorů Mělník.

Zrušení zamluvené přepravy je nutné provést co nejdříve, bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom osoba dozví, optimálně alespoň 1 pracovní den předem. Pokud ke zrušení přepravy v předstihu nedojde vůbec a vozidlo bude přistaveno zbytečně, provozovatel služby si bude činit nárok na účtování storno poplatku, a to ve výši nákladů, které aktuálně vznikly (dle ujetých kilometrů).


Ceník služby SENDOLINO

1km jízdy                         20,- Kč
Čekání na uživatele     150,- Kč
Doprovod uživatele     150,- Kč

 

[nahoru]