Příspěvková organizace Sociální služby Města Mělníka (dnes Centrum seniorů Mělník) byla založena k 1.5.2000 rozhodnutím zastupitelstva města Mělníka ze dne 27.4.2000.


Důvodem založení této organizace byl úmysl sjednotit sociální služby poskytované cílové skupině senioři pod jednu organizaci. V té době se jednalo o nový domov důchodců, pečovatelskou službu, domy s pečovatelskou službou a kluby důchodců. Už v této době začaly práce na připojení penzionu pro důchodce k této organizaci. Penzion doposavad provozoval tehdejší Okresní ústav sociálních služeb.

slider_2
csm_002_dp

Se vznikem příspěvkové organizace úzce souvisel nový domov důchodců. Původní myšlenka vystavět domov důchodců byla situována do míst bývalých vojenských objektů za obcí Byšice. Naštěstí se neuskutečnila a nedošlo tedy k segregaci seniorů někam daleko od civilizace. Bylo rozhodnuto postavit tři zařízení přímo ve městech, a to v Mělníku, Neratovicích a Mšeně.


Objekt nového domova důchodců byl vystavěn v krátké době firmou Bostas s r.o. Mladá Boleslav. Jedná se o šestipodlažní budovu, tehdy s kapacitou 108 lůžek v 92 pokojích. Každý pokoj má své sanitární zařízení a balkón, přičemž je orientován na jih a na východ.

V červnu 2000 nastoupila většina zaměstnanců příspěvkové organizace, kteří připravovali budovu na slavnostní otevření. To proběhlo 28.6.2000 a následně druhý den se konal i den otevřených dveří pro veřejnost.


Moderní objekt odpovídal tehdejším trendům přechodu od ústavní péče s více lůžkovými pokoji nemocničního typu do oblasti sociální s velkou mírou soukromí pro jeho klienty.


Od začátku července 2000 se do zařízení stěhovali jeho první obyvatelé. Ze 108 jich přišlo 80 z Domova důchodců Řepín, který ukončil svojí činnost. O obyvatele se staralo 56 zaměstnanců.

Pečovatelská služba měla v té době 10 zaměstnanců.

CSM

Tak začal život příspěvkové organizace, kde následující roky ukázaly v jejím fungování svá pozitiva, ale i ta negativa. Vývoj i přes ně běžel dál a v roce 2003 došlo k připojení penzionu pro důchodce, který sousedí s budovou domova důchodců. Tím se nabídka sociálních služeb seniorům dále rozšířila.


Další zásadní zlom přišel v roce 2007, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách.


Nejzásadnější změna, ke které došlo ve vztahu k příspěvkové organizaci byla ta, že zrušila penziony pro důchodce jako sociální službu. Vzhledem k demografické struktuře obyvatel došlo k rozhodnutí, transformovat penzion na domov pro seniory. I termín domov důchodců zákon změnil na domov pro seniory. V rámci dvou budov, které byly pojmenovány Domov Ludmila (bývalý domov důchodců) a Domov Penzion (bývalý penzion pro důchodce) začalo fungovat několik sociálních služeb v režimu platného zákona a to – dva domovy pro seniory, odlehčovací služba, domov se zvláštním režimem (Vážka) a terénní pečovatelská služba zaměřená na seniory žijící v domácnostech nebo
ve dvou městských domech s pečovatelskou službou. Od tohoto roku také začala příspěvková organizace používat nový název – Centrum seniorů Mělník, který lépe vystihoval poslání této organizace.


Problematika rozvoje i poskytování sociálních služeb je základem realizace sociální politiky každé obce.

[nahoru]